Privatumo politika

1. ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PASKIRTIS

1.1. Ši Privatumo politika nustato Interneto svetainės Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo sąlygas bei tikslus. Susipažinę su šia Privatumo politika Vartotojai žinos, kaip ir kokiais tikslais Duomenų valdytojas tvarko Vartotojų Duomenis, su kuo jais dalinasi ir kokias teises Vartotojui suteikia.

1.2. Ši Privatumo politika yra parengta ir šioje Interneto svetainėje Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Reglamento bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

2. NAUDOJAMOS SĄVOKOS

2.1 Šioje Privatumo politikoje yra naudojamos šios sąvokos, reiškiančios tai:

  • „Duomenų Valdytojas“ Yra asociacija VšĮ “Auksinė mintis”, įmonės kodas 302466220, buveinė registruota adresu Rugių g. 1-807A, LT-08418 Vilnius, Lietuvos Respublika.
  • „Duomenų Tvarkymas“ reiškia bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas ir kt.
  • „Asmens Duomenys“ arba „Duomenys“ yra bet kokia informacija apie vartotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti (duomenų subjektas).
  • „Interneto Svetainė“ yra duomenų valdytojo interneto svetainė, kurios adresas yra https://auksinemintis.lt/
  • "Privatumo Politika" yra ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės duomenų valdytojo asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos vartotojams naudojantis interneto svetaine.
  • „Reglamentas“ reiškia 2018 M. Gegužės 25 D. Europos Sąjungoje Įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.
  • „Vartotojas“ yra fizinis asmuo, kuris apsilankė duomenų valdytojo interneto svetainėje ir joje pateikė savo asmens duomenis.
  • ioje Privatumo politikoje paminėtos kitos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra paaiškintos Reglamente, su kuriuo galite susipažinti paspaudę šią nuorodą čia.

3. RENKAMA INFORMACIJA

3.1. Vartotojas, norėdamas užsiregistruoti Interneto svetainėje, Duomenų valdytojui privalo pateikti šiuos Asmens duomenis:

3.1.1. Vardas

3.1.2. Elektroninio pašto adresas

3.2. Interneto svetainėje taip pat yra naudojami slapukai, kurių pagalba Duomenų valdytojas renka Duomenis, kurie atskleidžia šios Interneto svetainės naudojimosi ypatumus arba automatiškai parengtą vizitų statistiką. Daugiau informacijos apie taikomus slapukus galite sužinoti šios Privatumo politikos 6 dalyje.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

4.1. Vartotojų pateikti Asmens duomenis yra tvarkomi tam, kad Vartotojas galėtų susisiekti su Duomenų valdytoju.

5. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

5.1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti ir neperduoti Vartotojo Asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

5.1.1. jei šiam Duomenų perdavimui yra gautas Vartotojo atskiras Sutikimas;

5.1.2. duomenų perdavimas privalomas pareikalaujant teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

5.1.3. kitais Reglamente ir Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais.

6. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

6.1. Savo Interneto svetainėje Duomenų valdytojas naudoja slapukus, kurie yra maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį ir kurie yra perduodami iš Interneto svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Duomenų valdytojas galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą Interneto svetainėje.

7. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

7.1. Duomenų valdytojas įsipareigoja saugoti Vartotojų asmens duomenis konkretų laikotarpį, kuris yra nurodytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose ir (arba) šioje Privatumo politikoje, tačiau ne ilgiau, nei tai yra būtina pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus arba pagal šios Privatumo politikos Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

8. VARTOTOJŲ TEISĖS

8.1. Duomenų valdytojo Interneto svetainėje Vartotojai turi šias toliau išvardintas teises:

8.1.1. žinoti, kokie ir kokiu tikslu yra tvarkomi Asmens duomenys;

8.1.2. reikalauti ištaisyti arba ištrinti Asmens duomenis;

8.1.3. reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Vartotojo Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;

8.1.4. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėto Asmens duomenų tvarkymo arba Duomenų pažeidimo;

8.1.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie Duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

8.2. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

8.3. Vartotojui pateikiant prašymą ištrinti jo Duomenis, Duomenų valdytojas įsipareigoja nepagrįstai nedelsdamas ištrinti Asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

8.3.1. Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

8.3.2. Vartotojas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis;

8.3.3. Vartotojas nesutinka su Duomenų tvarkymu ir Duomenų valdytojas nenustato viršesnių teisėtų priežasčių toliau Duomenis tvarkyti;

8.3.4. Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

8.3.5. Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisėje nustatytos teisinės prievolės.

8.4. Duomenų valdytojas gavęs prašymą ar nurodymą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo kreipimosi dienos pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus arba atsisako juos atlikti nurodydamas atsisakymo motyvus. Prireikus, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Tokiu atveju, per 30 (trisdešimt) dienų nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Vartotoją apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

8.5. Duomenų valdytojas pasilieka teisę nepatenkinti Vartotojo prašymų, kai reikia užtikrinti:

8.5.1. duomenų valdytojui nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

8.5.2. viešąją tvarką ar nusikalstamų veikų prevenciją;

8.5.3. vartotojų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

8.6. Vartotojui pastebėjus neteisėtą jo Duomenų tvarkymą ar atsiradus ginčui su Duomenų valdytoju, jis/ji turi teisę bet kada kreiptis į neteisminio ginčų nagrinėjimo instituciją Lietuvoje – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jos interneto svetainėje nurodyta tvarka, kurią galima rasti čia.

9. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

9.1. Duomenų valdytojas savo nuožiūra gali pakeisti šią Privatumo politiką.

9.2. Duomenų valdytojas rekomenduoja Vartotojams reguliariai apsilankyti Interneto svetainėje, kad atrastų naujausią Privatumo politikos versiją. Duomenų valdytojas gali pranešti apie Privatumo politikos pakeitimus Vartotojo nurodytais kontaktiniais duomenimis.

10. KONTAKTAI

Visus su šia privatumo politika susijusius dokumentus Ir klausimus galima siųsti toliau nurodytais kontaktais:

Siunčiant E. Paštu justina@auksinemintis.lt

PASKUTINĮ KARTĄ ATNAUJINTA 2023-06-09.